Referat fra Generalforsamling 2023

 1. Valg af dirigent.
  Bestyrelsen foreslår Anders. Andersen. Anders modtager valget.
 2. Valg af stemmeudvalg.
  Frank Conradsen valgt
 3. Formandens beretning

Formandsberetning 2022

For de medlemmer der siden sidste generalforsamling har valgt at holde Diana i hånden, vil vi holde nogle sekunders stilhed. Æret været deres sjæl.

I det forløbne år har vi fået brugt vores fine udlejningslokale men ikke helt så meget som vi kunne ønske.

Årets aktiviteter:

 • Vi har afholdt julebanko og torskegilde. Begge fine arrangementer.
 • Havjagter 4 stk en del aflysninger grundet vejret. Men lidt fugle blev det til.
 • Der har været fastelavn for børn, et fint lille arrangement
 • Vi har holdt strandoprydning sammen med Torup jagt. Et fint arrangement der gentages i 2023.
 • De interne skydninger mod Kulhuse og Græsted har været afholdt. Vi tabte begge desværre, så kanonkuglen er hvor den plejer at være.

Vi vil gerne opfordre vores medlemmer til at komme med forslag, til hvordan vi kan styrke de jagtrelaterede aktiviteter i klubben.

Tak til bestyrelsen og tak til dem som altid stiller op og støtter vores arbejde.”

 1. Fremlæggelse af revideret årsregnskab til godkendelse.

Rene fortæller kort om baggrunden for at regnskabet viser at der er pres på foreningens budget.

Der spørges til begrebet Lagerregulering, Kent forklare, at man har ændret måden man afregner de ting man har til videresalg, eks patroner.

 1. Godkendelse af vedtægtsændringer jævnfør sidste års generalforsamling

§5,3 ændres til: Bestyrelsen kan ekskludere et medlem der i væsentlig grad har optrådt eller handlet til skade for foreningen. Eksklusionen skal dog for at få endelig gyldighed godkendes på førstkommende generalforsamling. Eksklusion kræver at 2/3 af medlemmerne stemmer herfor. Såfremt forslaget om eksklusion ikke opnår et sådan flertal kan eksklusionen vedtages på en ekstraordinær generalforsamling såfremt 2/3 af de fremmødte stemmer herfor. Eksklusion af Danmarks Jægerforbund kan ske i overensstemmelse med Danmark Jægerforbunds vedtægter §37

§6,2 ændres ordet familie til: Hustand- ….

§7,2 tilføjes : -Indkomne forslag offentliggøres på foreningens hjemmeside og facebookside 6 dage før generalforsamlingen.

§7,3 ændres til: Indkaldelse af den ordinære generalforsamling skal ske på foreningens hjemmeside og facebookside og i aktivitets- og arrangementkalenderen på jægerforbundets hjemmeside med mindst 2 ugers varsel.

§15,2 stavefejl rettet til : efter

Diregenten gør opmærksom på at vedtægtændringerne ikke fremgår af sidste års generalforsamling, da der er sket en fejl i referatet. Men punktet kan godt behandles alligevel.

Alle ændringerne og tilføjelserne godkendes ved enstemmigt flertal.

 1. Indkomne forslag.
  • Forslag om kontingentsforhøjelse fra 100,- til 150,- årligt fra 2023. Grundet klubbens økonomiske udfordringer.

Bestyrelsen vil gerne bidrage med en tilføjelse: at vi på næste generalforsamling ser på nødvendigheden af en forsat forhøjet kontingent.

Foreslaget med tilføjelse er enstemmigt vedtaget.

 1. Fastlæggelse af kontingent.

Punktet udgår grundet punkt 6,1

 1. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Flemming, Frede og Finn… Frede og Finn modtager genvalg.

Dvs. der skal vælges 1 ny

Frede og Finn er genvalgt.

Nicolai M Andersen er valgt.

 1. Valg af formand.

Rene modtager genvalg. Valgt

 1. Valg af suppleanter.

Jens Jørgen Olsen Finn Knudsen valgt

 1. Valg af bilagskontrollanter og bilagskontrollant suppleant.

Carl Ryborg valgt

 1. Evt.

Der forespørges til om ikke Torup sogn jagtforening kunne have en interesse i at være i samme lokale som strandjægerne. Det er generelt enighed om at det er en god ide. Bestyrelsen arbejder videre.

Da der ikke er flere punkter nedlægger dirigenten sit hverv og giver ordet tilbage til formanden Rene som takker for udførelse, god ro og orden. Generalforsamlingen er herved slut.

Referent: Christian Eilers